Laikat, określenie w liczbie mnogiej odnoszące się do grupy osób, wiernych świeckich w Kościele katolickim. Jednocześnie laikami nazywa się amatorów, dyletantów, osoby mające jedynie elementarne rozeznanie w danej dziedzinie, niekompetentne. Z kolei parafianin, jak wyjaśnia słownik języka polskiego to członek parafii – według definicji współczesnej. Jednakże w przeszłości (dawniej) temu samemu słowu nadawano znaczenie: „człowiek zacofany i ograniczony”. (za: sjp.pl) Inne żródła podają, że parafianin to człowiek bez wykształcenia, zacofany; bezkrytycznie i na ślepo słuchający duszpasterza. Parafianin to osoba, którą łatwo sterować i ją kontrolować. Zatem parafia to środowisko tj. grupa ludzi, którymi bez problemów można manipulować.

Manipulacja to wpływanie na poglądy i zachowania innych osób poza ich świadomością. Oddziaływanie na podświadomość, powodowanie skupiania uwagi manipulowanego na mało precyzyjnych treściach, odwodzenie(dyskretne) od zastanawiania się nad istotnymi.

Natomiast jeżeli parafianie (czytaj: laikat) to obecnie ludzie wykształceni, niejednokrotnie wyżej od przeciętnie (a nawet słabo) wykształconych księży, laickość laikatu może jedynie oznaczać brak wiedzy i rozeznania z zakresu zagadnień związanych z bardzo szeroko rozumianą tematyką Kościoła. Co zresztą jest w tym samym stopniu zrozumiałe i usprawiedliwione, jak i niedoskonałością. Osób, które powinny posiadać pełną wiedzę o Kościele instytucjonalnym (i hierachicznym), a także przekazania informacji, co ważne rzetelnych (prawdziwych!), na ten temat powinny się domagać.

Od kogo? Przede wszystkim od biskupów. Albowiem parafia na czele której biskup stawia (ustanawia) proboszcza funkcjonuje w określonych warunkach, według ustalonych zasad i w obrębie obowiązującego prawa. Zatem w tym samym stopniu, jak biskup jest uprawniony do wizytowania – kontrolowania parafii, parafianom – laikatowi przysługuje prawo posiadania pełnej wiedzy o funkcjonowaniu Kościoła instytucjonalnego.

Albowiem parafia, bez względu na aspekt omawianego zaganienia; punkt widzenia, z którego coś się rozpatruje zawsze jest, pomimo, że „wyodrębnioną”, integralną częścią Kościoła. Parafia jest „komórką” instytucji (organizacji), którą jest Kościół. Stąd też laikat ma prawo wiedzieć wszystko (i dokładnie) o organizacji do której przynależy.