Uporządkowanie wieloznaczności pojęć przez wyjaśnienie, co rozumie się przez określenie laickość i kim jest laik należy poprzedzić wskazaniem definicji trzech słów: klerykalizm, aklerykalizm, antyklerykalizm. Zwykle antyklerykalizmem nazywa się postawę niechęci, a nawet wrogości wobec księży i ich działań. Aklerykalizm jest postawą sprzeciwiającą się zawłaszczeniu Kościoła przez duchownych. Klerykalizm jest dążeniem do zwiększenia wpływu duchowieństwa i Kościoła na politykę państwa i zachowanie społeczne (za: sjp.pl), ale także polega na sprowadzaniu kwestii odpowiedzialności za Kościół wyłącznie do księży.

Z kolei laik to świecki członek Kościoła (katolickiego), jak i człowiek mający jedynie elementarne rozeznanie w danej dziedzinie, niekompetentny (amator, dyletant). Natomiast laickość to cecha czegoś, co charakteryzuje się brakiem związków z religią i instytucjami kościelnymi, ale też cecha (np. osoby) świadcząca o braku fachowej wiedzy lub umiejętności w jakiejś dziedzinie.

Ponadto temu, że Kościół jest powszechny (gr. katholikos / łac. catholicus – powszechny) i wspólnotowy nie przeczy jego hierarchiczność, jak i instytucjonalność. Kościół jest instytucją. „Instytucja – w socjologii termin wprowadzony przez Herberta Spencera, odnoszący się do bardzo trwałych elementów ładu społecznego, uregulowanych i usankcjonowanych form działalności, uznanych sposobów rozwiązywania problemów współpracy i współżycia oraz niektórych organizacji formalnych pełniących w społeczeństwie określone funkcje”. (za: pl.wikipedia.org) Słownikowa definicja (za: wsjp.pl) wyjaśniająca czym jest instytucja, brzmi: „organizacja powoływana na podstawie jakichś przepisów do prowadzenia konkretnej działalności”. Co wzmacnia podstawy twierdzenia, że Kościół jest instytucją.

Zatem, gdy instytucja to organizacja, czyli stowarzyszenie – grupa osób, które wspólnie prowadzą jakąś działalność, by osiągnąć określone cele, nie można zaprzeczyć i temu, że Kościół katolicki w jego ludzkim wymiarze jest organizacją. Jaka jest wiedza o funkcjonowaniu, podstawach i zasadach działalności tej organizacji przez jej członków? Jaki jest stan wiedzy, czy wiedzą wszystko? A czego nie wiedzą polscy katolicy świeccy o funkcjonowaniu Kościoła katolickiego?